دانشکده مهندسی مکانیک

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

      راهنمای نصب برنامه ها
 
 
      راه اندازی سامانه اطلاع رسانی سمینارها و دفاعیات از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در دانشکده مهند
 
راه اندازی سامانه اطلاع رسانی سمینارها و دفاعیات از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در دانشکده مهندسی مکانیک

از کلیه دانشجویان محترم تقاضا می شود جهت اطلاع رسانی جلسات سمینارها و یا دفاعیات خود

به آقای مهندس محسن شکرریز مراجعه نمایند